Vận dụng phương pháp đặt cược với lợi nhuận vừa giành được trong xổ số bóng đá

Vận dụng phương pháp đặt cược với lợi nhuận vừa giành được trong xổ số bóng đá

31-12-2020 23:59 | 0 bình luận
Như chúng ta đều biết, xổ số bóng đá với các đặc điểm như nguồn lực đặt cược, người chơi, trận đấu là những yếu tố không thể tách rời, trong đó, sắp xếp nguồn lực đặt cược hợp lý có tác dụng quan trọng…

Thứ nhất, nếu người chơi không có nguồn lực thì không thể tiến hành đặt cược, thứ hai, nếu người chơi quản lý khoa học nguồn lực đặt cược, người chơi có thể thực hiện được mục tiêu lợi nhuận. Mà trước mắt, phương pháp quản lý nguồn lực đặt cược gồm: phương pháp đặt cược đồng đều, phương pháp đặt cược cấp nhân, phương pháp đặt cược tỷ lệ, phương pháp D'Alembert's principle, phương pháp Leonardo Fibonacci.v.v. mỗi phương pháp có những ưu khuyết điểm riêng cùng với yêu cầu tỷ lệ giành chiến thắng, hôm nay, tác giả kết hợp với phương pháp đặt cược của bản thân, chia sẻ kỹ năng quản lý nguồn lực đặt cược.

Trước mắt, phương pháp quản lý nguồn lực đặt cược trong xổ số thể thao, chỉ khi liên tiếp trượt thưởng, thông qua đặt cược cấp nhân đến khi hết giai đoạn trượt thưởng tiến hành thu lợi nhuận, nhưng cách này quá kịch liệt, yêu cầu đối với nguồn lực rất nghiêm khắc, cần có nguồn lực ổn định để làm bệ đỡ cho quá trình đặt cược cấp nhân, không phù hợp với người chơi phổ thông. Hôm nay tác giả giới thiệu một số phương pháp thực hiện lợi nhuận như: trong giai đoạn liên tiếp trúng thưởng, thiết lập tổn thất lớn nhất mỗi ngày, thông qua phương thức “mức lợi nhuận + số vốn” lặp lại đặt cược, dựa vào hai lần liên tiếp trúng thưởng trong chu kỳ ngắn...

Tác giả mỗi ngày hạn định tổn thất là 1000đ, phân làm 10 lần đặt cược, mỗi lần 100đ, tổng cộng 1000đ. Đặt cược 10 lần, nếu vẫn tổn thất cũng dừng chơi.

Khi tỷ lệ giành chiến thắng là 35.71%, tức là chỉ thực hiện một lần đặt cược số lợi nhuận vừa có cho các vé cược tiếp theo, tổng cộng có 5 trận trúng thưởng, 9 trận trượt thưởng, đặt cược 10 lần với hạn định tổn thất lớn nhất là 1000đ, dựa vào tính toán mỗi lần đặt cược, chỉ có lần đặt cược thứ năm có lợi nhuận là 300đ, còn lại là tổn thất, tổng tổn thất là 600đ.

Khi tỷ lệ giành chiến thắng là 42.86%, tức là chỉ thực hiện một lần đặt cược số lợi nhuận vừa có cho các vé cược tiếp theo, tổng cộng có 6 trận trúng thưởng, 8 trận trượt thưởng, đặt cược 10 lần với hạn định tổn thất lớn nhất là 1000đ, dựa vào tính toán mỗi lần đặt cược, chỉ có lần đặt cược thứ hai, thứ 3 có lợi nhuận là 600đ, còn lại là tổn thất, tổng tổn thất là 200đ.

 

Số tiền đặt cược

Số tiền + Lợi nhuận

Mỗi lần lãi, lỗ

 

 

Số tiền đặt cược

Số tiền + Lợi nhuận

Mỗi lần lãi, lỗ

 

 Vé đặt cược 1

100

200

300

Vé đặt cược 1

100

200

300

 

200

400

200

400

 

Vé đặt cược 2

100

0

-100

Vé đặt cược 2

100

0

100

 

Vé đặt cược 3

100

0

-100

Vé đặt cược 3

100

200

300

 

Vé đặt cược 4

100

0

-100

200

400

 

Vé đặt cược 5

100

200

300

Vé đặt cược 4

100

200

300

 

200

400

200

400

 

Vé đặt cược 6

100

200

300

Vé đặt cược 5

100

200

300

 

200

400

200

400

 

Vé đặt cược 7

100

200

-100

 

 

 

Vé đặt cược 6

100

0

-100

 

200

0

Vé đặt cược 7

100

0

-100

 

Vé đặt cược 8

100

0

-100

Vé đặt cược 8

100

0

-100

 

Vé đặt cược 9

100

0

-100

Vé đặt cược 9

100

0

-100

 

Vé đặt cược 10

100

0

-100

Vé đặt cược 10

100

0

-100

 

Tổng

1800

2000

200

Tổng

1800

2400

600

 

Tỷ lệ

50%

Tỷ lệ

57%

Khi tỷ lệ giành chiến thắng là 50%, tức là đặt cược 3 lần có liên tiếp hai vé trúng thưởng, tổng cộng có 7 trận trúng thưởng, 7 trận trượt thưởng, đặt cược 10 lần với hạn định tổn thất lớn nhất là 1000đ, dựa vào tính toán mỗi lần đặt cược, lần đặt cược thứ nhất, thứ năm, thứ 6 có lợi nhuận là 900đ, còn lại là tổn thất, tổng lợi nhuận là 200đ. So sánh với phương pháp đồng đều với tỷ lệ giành chiến thắng 50% mang lại lợi nhuận chỉ là 0đ, phương pháp đặt cược tỷ lệ lợi nhuận vừa giành được trong tình huống duy trì tỷ lệ chiến thắng ở mức 50%, sẽ có lợi nhuận lớn hơn.

 

Số tiền đặt cược

Số tiền + Lợi nhuận

Mỗi lần lãi, lỗ

 

 

Số tiền đặt cược

Số tiền + Lợi nhuận

Mỗi lần lãi, lỗ

 

 Vé đặt cược 1

100

200

300

Vé đặt cược 1

100

200

300

 

200

400

200

400

 

Vé đặt cược 2

100

0

-100

Vé đặt cược 2

100

0

100

 

Vé đặt cược 3

100

0

-100

Vé đặt cược 3

100

200

300

 

Vé đặt cược 4

100

0

-100

200

400

 

Vé đặt cược 5

100

200

300

Vé đặt cược 4

100

200

300

 

200

400

200

400

 

Vé đặt cược 6

100

200

300

Vé đặt cược 5

100

200

300

 

200

400

200

400

 

Vé đặt cược 7

100

200

-100

 

 

 

Vé đặt cược 6

100

0

-100

 

200

0

Vé đặt cược 7

100

0

-100

 

Vé đặt cược 8

100

0

-100

Vé đặt cược 8

100

0

-100

 

Vé đặt cược 9

100

0

-100

Vé đặt cược 9

100

0

-100

 

Vé đặt cược 10

100

0

-100

Vé đặt cược 10

100

0

-100

 

Tổng

1800

2000

200

Tổng

1800

2400

600

 

Tỷ lệ

50%

Tỷ lệ

57%

Khi tỷ lệ giành chiến thắng là 57%, tức là thực hiện đặt cược 4 lần có liên tiếp có hai vé trúng thưởng, tổng cộng có 8 trận trúng thưởng, 6 trận trượt thưởng, đặt cược 10 lần với hạn định tổn thất lớn nhất là 1000đ, dựa vào tính toán mỗi lần đặt cược, lần đặt cược thứ 1, 3, 4, 6 có lợi nhuận là 1200đ, còn lại là tổn thất, tổng lợi nhuận là 600đ. So sánh với phương pháp đồng đều với tỷ lệ giành chiến thắng 60% mang lại lợi nhuận chỉ là 200đ, phương pháp đặt cược tỷ lệ lợi nhuận vừa giành được trong tình huống duy trì tỷ lệ chiến thắng ở mức 57%, sẽ có lợi nhuận lớn hơn.

 

Số tiền đặt cược

Số tiền + Lợi nhuận

Mỗi lần lãi, lỗ

Vé đặt cược 1

100

200

-100

Vé đặt cược 2

100

200

300

200

400

Vé đặt cược 3

100

200

300

200

400

Vé đặt cược 4

100

0

-100

Vé đặt cược 5

100

200

300

200

400

Vé đặt cược 6

100

200

300

200

400

Vé đặt cược 7

100

200

300

200

400

Vé đặt cược 8

100

0

-100

Vé đặt cược 9

100

0

-100

Vé đặt cược 10

100

0

-100

Tổng

2000

3000

1000

Tỷ lệ

66.67%

Khi tỷ lệ giành chiến thắng là 66.67%, tức là thực hiện đặt cược 5 lần có liên tiếp có hai vé trúng thưởng, tổng cộng có 10 trận trúng thưởng, 5 trận trượt thưởng, đặt cược 10 lần với hạn định tổn thất lớn nhất là 1000đ, dựa vào tính toán mỗi lần đặt cược, lần đặt cược thứ 2, 3, 5, 6,7 có lợi nhuận là 1500đ, còn lại là tổn thất, tổng lợi nhuận là 1000đ. So sánh với phương pháp đồng đều với tỷ lệ giành chiến thắng 70% mang lại lợi nhuận chỉ là 400đ, phương pháp đặt cược tỷ lệ lợi nhuận vừa giành được trong tình huống duy trì tỷ lệ chiến thắng ở mức 66.67%, sẽ có lợi nhuận lớn hơn.

Tóm lại:

- “Phương pháp đặt cược tỷ lệ lợi nhuận vừa giành được” cần có phạm vi tiếp nhận hạn định tổn thất trong mỗi ngày, nếu đặt cược 10 vé mà trượt hết cũng chấp nhận, tức là nguồn lực tổn thất làm giới hạn trong một ngày làm độ giới hạn lớn nhất.

- “Phương pháp đặt cược tỷ lệ lợi nhuận vừa giành được” dựa vào hai vé trúng thưởng liên tiếp làm chu kỳ ngắn, khi tỷ lệ giành chiến thắng duy trì ở mức 50 %, thì có thể giành được lợi nhuận.

- Nếu như người chơi tự tin với dự đoán chính xác của bản thân, “Phương pháp đặt cược tỷ lệ lợi nhuận vừa giành được” có thể xây dựng thành 3 lần trúng thưởng liên tiếp làm chu kỳ ngắn, có thể giành được lợi nhuận càng cao.

- “Phương pháp đặt cược tỷ lệ lợi nhuận vừa giành được”, một khi 5 lần đặt cược đầu tiên giành được lợi nhuận lớn, thì điều chỉnh đặt cược, đảm bảo lợi nhuận.

Lưu ý: Nhằm giúp người chơi tránh khỏi những tổn thất không mong muốn, thông qua quá trình phân tích, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn của tác giả, người chơi cần thận trọng, sáng suốt và điều chỉnh nguồn lực đặt cược, đảm bảo mục đích và ý nghĩa của hoạt động xổ số đề ra.

Hồng Thái biên dịch (Theo Tôn Trác - Báo Thể thao Trung Quốc)

Tin tức mới nhất